Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پروژه طراحی و کنترل سازه بنایی

در ادامه پروژه سازه بنایی را دانلود خواهید نمود. نقشه اتوکد نیز در فایل موجود می باشد. پروژه ساز بنایی موجود برای یک ساختمان بنایی یک طبقه زیر زمین دار در شهر گرگان می باشد. در این پروژه فونداسیون بتن آرمه ساختمان با توجه به بارهای مورد نظر طراحی و سپس مقاومت ساختمان در  برابر بارهای قائم و جانبی بررسی می شود.