Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود معرفی کمیت ها واحدها و یکاهای اندازه گیری

در ادامه جزوه معرفی کمیت ها واحدها و یکاهای اندازه گیری را دانلود خواهید نمود. این جزوه 7 صفحه دارد. در مورد واحد kgf (کیلوگرم نیرو) نیز در این جزوه صحبت شده و تفاوت آن با جرم و وزن بیان شده است.