Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود سمینار کنترل سازه ها با جداسازهای لرزه ای و میراگرها

در ادامه سمینار کنترل سازه ها با جداسازهای لرزه ای و میراگرها را دانلود خواهید نمود. این سمینار که به همت نظام مهندسی استان فارس در مهر ماه سال 93 برگزار گردید، 84 صفحه دارد. ارائه دهنده این سمینار جناب آقای دکتر بردبار بوده اند. در این سمینار در مورد آلیاژهای حافظه دار هم صحبت شده است.