Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پروژه فولاد ساختمان فلزی 3 طبقه با بادبند ضربدری

در ادامه پروژه ساختمان فولادی سه طبقه فولادی را دانلود خواهید نمود. این پروژه دارای فایل autocad ،etabs ،safe و محاسبات دستی می باشد. این پروژه شامل:
نقشه اجرایی فونداسیون نواری
پلان ستون گذاری و صفحه زیر ستون
مهاربندهای ضربدری با مقاطع دوبل ناودانی
نقشه اجرایی تیر و ستون فولادی
نقشه اجرایی بیس پلیت
نقشه اجرایی وصله ستون
نقشه اجرایی اتصالات پیچ و مهره ای بادبند به ستون
طراحی کف ستون باربر جانبی
طراحی سخت کننده ها
طراحی جوش اتصال لچکی
طراحی بولت ها برای کشش
طراحی کف ستون غیر باربر جانبی
طراحی جوش اتصال سخت کننده
طراحی اتصالات بادبند
طراحی اتصال پای ستون
طراحی نبشی نشیمن
کنترل لهیدگی در بال نبشی
کنترل فواصل پیچ ها
کنترل ظرفیت خمشی جان ستون
طراحی اتصال دستک ها