Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مقاله نحوه اعمال مولفه های متعامد زلزله در تحلیل دینامیکی

در ادامه مقاله نحوه اعمال مولفه های متعامد زلزله در تحلیل دینامیکی را دانلود خواهید نمود. این مقاله فارسی 11 صفحه ای توسط جناب دکتر علیرضایی (هیات علمی دانشگاه آزاد ملایر) تهیه شده است.

نقل قول: طبق ضوابط آییننامه های طراحی سازه ها برای نیروهای زلزله که با زاویه 90 درجه نسبت به هم و به صورت مستقل به سازه اعمال می شوند بایستی طرحی شوند. ستونهایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم لرزه بر قرار دارند و همچنین در سیستم های لرزه بر غیرموازی، بایستی امتداد نیروی زلزله با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد می کند، انتخاب شود. برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله، می توان صددرصد نیروی زلزله هر امتداد را با 30 % نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد.