Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود شرایط عمومی و خصوصی پیمان برای پروژه های EPC

در ادامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان برای پروژه های EPC (نشریه 5490) را دانلود خواهید نمود. پروژه های EPC پروژه هایی است که مهندسی یا طراحی (Engineering)، تهیه (procurement) و ساخت (construction) به عهده پیمانکار است. این فایل حاوی موافقت نامه، شرایط خصوصی، شرایط عمومی و پیوست های قرارداد است. در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات وساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته می شود. شرایط عمومی پیمان برای پروژه های فهرست بهایی از اینجا قابل دانلود است.