Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)

در ادامه شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) را دانلود خواهید نمود. این فایل مورد نیاز شرکت های مشاور و پیمانکار می باشد. این نشریه 76 صفحه دارد. شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان و همچنین پیوست های قرارداد یا پیمان ارجحیت دارد.