Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آیین نامه طراحی مخازن بتنی مایعات ACI 350.3-06

آیین نامه طراحی مخازن بتنی مایعات ACI 350.3-06 را دانلود خواهید نمود. این آیین نامه 67 صفحه دارد.