Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آنالیز فهرست بهای برق سال 1387

آنالیز فهرست بهای برق سال 1387 را در ادامه دانلود خواهید نمود. این فایل 2448 صفحه دارد و آنالیز تمامی آیتم های فهرست بهای برق را آورده است. همانطوری که می دانید در قیمت های داده شده در فهرست بها، قیمت خرید مصالح، نیروی انسانی برای اجرا، هزینه حمل مصالح و هزینه ماشین آلات لحاظ شده است. با استفاده از آنالیز فهرست بها می توان قیمت جدید یک آیتم را به دست آورد و یا برای شرکت در مناقصات قیمت اجرای یک کار خاص را تعیین و به دستگاه مناقصه گذار ارائه کرد.