Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آنالیز و تجزیه بهای فهرست بهای همه رشته ها سال 94

بالاخره پس از انتشار آخرین آنالیز و تجزیه بهای فهرست بها ها در سال 88، آنالیز و تجزیه بهای فهرست بها ها در همه رشته ها برای سال 94 نیز منتشر شد. در ادامه آنالیز و تجزیه بهای فهرست بهای همه رشته ها سال 94 را دانلود خواهید نمود. رشته های 15 گانه عبارتند از:
آنالیز و تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
آنالیز و تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
آنالیز و تجزیه بهای رشته سدسازی
آنالیز و تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
آنالیز و تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
آنالیز و تجزیه بهای رشته راهداری
آنالیز و تجزیه بهای رشته ابنیه
آنالیز و تجزیه بهای رشته تاسیسات برقی
آنالیز و تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
آنالیز و تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
آنالیز و تجزیه بهای رشته آبیاری زهکشی
آنالیز و تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
آنالیز و تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
آنالیز و تجزیه بهای رشته چاه
آنالیز و تجزیه بهای رشته ترمیم و بازسازی قنات