Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه آموزش تعدیل مهندس فتوتی

در ادامه جزوه آموزش تعدیل مهندس فتوتی را دانلود خواهید نمود. معمولاً در قراردادهایی که به صورت فهرست بهایی می باشد برای جبران تورم از تعدیل استفاده می شود زیرا بهای واحد که در جداول فهرست بها می باشد ثابت می باشد و با گذشت زمان تغییر نمی کند. در واقع تعدیل یعنی به عدالت رساندن قیمت ها. این جزوه آموزشی 6 صفحه دارد.