Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم نحوه به دست آوردن تنش برشی و قائم در صفحات دلخواه

در ادامه فیلم نحوه به دست آوردن تنش برشی و قائم در صفحات دلخواه را دانلود خواهید نمود. در مقاومت مصالح خوانده بودیم که در هر صفحه ای از یک جسم، یک تنش برشی و یک تنش قائم در حالت دوبعدی وجود دارد. در این فیلم 20 دقیقه ای نحوه تعیین تنش های فوق توضیح داده شده است. زحمت ترجمه فارسی این فیلم را جناب مهندس سعید حیدری کشیده اند. این فیلم بیشتر به درد دانشجویان می خورد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه