Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم آزمایش CPT (نفوذ مخروط) در دریا

در ادامه فیلم آزمایش CPT (نفوذ مخروط) در دریا را دانلود خواهید نمود. دستگاه نفوذ مخروطی (Cone Penetration Test (CPT یکی از کاراترین دستگاه های آزمایشهای برجا در مطالعات ژئوتکنیک می باشد. ثبت نتایج بصورت پیوسته در عمق بستر دریا، امکان ثبت فشار آب منفذی بصورت پیوسته، امکان تشخیص لایه های با ضخامت بیشتر از 5 سانتیمتر از خاک های روانگرا، تکرار پذیر بودن نتایج آزمایش، استاندارد بودن نحوه انجام آزمایش، کاهش دست خوردگی خاک و سرعت انجام آزمایش، از مهمترین ویژگی های دستگاه CPT می باشد.مدت زمان این فیلم حدود 4 دقیقه است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه