Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود شرایط عمومی و خصوصی پیمان برای پروژه های PC

در ادامه شرایط عمومی پیمان برای پروژه های PC را دانلود خواهید نمود. پروژه های PC پروژه هایی است که فقط تهیه (procurement) و ساخت (construction) به عهده پیمانکار است و طراحی به او واگذار نشده است. این فایل حاوی موافقت نامه، شرایط خصوصی، شرایط عمومی و پیوست های قرارداد است. شرایط عمومی پیمان برای پروژه های فهرست بهایی از اینجا قابل دانلود است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه