Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود ماده 100 قانون شهرداری

در ادامه ماده 100 قتنون شهرداری را دانلود خواهید نمود. مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان­های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

برچسب ها:

بدون دیدگاه