Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آیین نامه سازه های بتنی حجیم نشریه 344

در ادامه آیین نامه سازه های بتنی حجیم نشریه 344 را دانلود خواهید نمود. هدف این آیین نامه ارایه حداقل ضوابط و مقررات ویژه مربوط به سازه های بتنی حجیم است که طراحی و اجرای آنها نیازمند تدابیر خاص می باشد و با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی این ساز ه ها تامین می شود. آخرین ویرایش نشریه 344 برای سال 85 بوده و 74 صفحه دارد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه